logo 201 consulting logo

12. kolo - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Ve 12. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 5,25 mld. Kč.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 15. června 2021 od 8:00 hodin do 13. července 2021 do 18:00 hodin. 

Celková alokace 5,25 mld. Kč

 

Přehled hlavních změn Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí

 • Opatření stavebního úřadu musí být předloženo nejpozději k datu předložení povinných příloh po podání Žádosti o dotaci. Platné a pravomocné musí být ke dni předložení přílohy.
 • Rovněž projektová dokumentace k řízení stavebního úřadu, půdorys stavby/půdorys dispozice technologie, dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí, dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení a cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště v případě, že se jedná o zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší než 500 tis. Kč bez DPH a zároveň je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce, musí být předloženy k datu předložení povinných příloh po podání Žádosti o dotaci.
 • Termín pro doložení příloh k Žádosti o dotaci je nejpozději do 30. 11. 2021, do 18:00 hodin. U operací 1.1.1 a 1.2.1 do 5. 10. 2021, do 18:00 hodin.

 

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • U záměrů a), b) a m) trvá podmínka splnění definice MSP, a to k datu podání Žádosti o dotaci.
 • Do podporovaných komodit v rámci živočišné výroby přidán skot, koně a králíci. V rámci rostlinné výroby přidány léčivé, aromatické a kořeninové rostliny. Návazně na to byly upraveny způsobilé výdaje a číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace.
 • Odstranění záměru i) projekty do 75 mil. Kč; Prasata.
 • Zařazení záměrů h) projekty do 50 mil. Kč; Skot a k) projekty do 30 mil. Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci).
 • V záměru a) budou moci žádat i ekologičtí chovatelé prasat s výměrou nad 150 ha, pokud budou požadovat dotaci na stavby a technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu, nebo na pastevní areály.
 • Snížení částky výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt na maximálně 30 mil. Kč, u záměru l) pro investice do skladů ovoce a zeleniny včetně brambor na maximálně 50 mil. Kč a u záměru h) rovněž na 50 mil. Kč.
 • Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory upraveno posouzení mladého začínajícího zemědělce.
 • K retenčním nádržím musí být doložena projektová dokumentace.
 • Zavedena podmínka, že výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit maximálně 49 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (netýká se záměru a)).
 • a další.

Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • Zemědělské podniky velké jsou přemístěny ze záměru b) do záměru d) Zpracovatelské + zemědělské podniky velké.
 • Nadále nebudou podporováni pekaři.
 • Zvýšení maximální částky výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt na 75 mil. Kč včetně.
 • Dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv budou mít vlastní kód 009.

Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 • Navýšení požadavku na minimální příjmy ze zemědělské prvovýroby na 184 200 Kč.
 • Doplnění příloh při podání Žádosti o platbu v případě nákupu zvířat od rodinných příslušníků, kdy zakázka nebyla zadána v otevřené výzvě – znalecký posudek a kupní smlouva.

Operace  1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 

 • U obou operací navýšena míra podpory z 85 % na 100 %.
 • U operace 1.1.1 umožněna i on-line forma akcí při zachování jednotkových nákladů.

 

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho senior projektového konzultanta Ing. Michala Torhana, +420 602 752 659, michal.torhan@201.cz