logo 201 consulting logo

Aktuální dotační programy - OP PIK 2018

Aktuální možnosti pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ.

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost následující dotační tituly, které PLATÍ NA CELOU ČR kromě hl. města Prahy:

 

TECHNOLOGIE – VII. výzva PRŮMYSL 4.0

Celková alokace: 1 mld. Kč
Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2018
Datum ukončení příjmu: 14. 5. 2018
Cíl programu: pořízení nové technologie a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
Velikost žadatele: malé a střední firmy
Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky
Výše dotace: 1 mil. Kč - 20 mil. Kč

Způsobilé výdaje na výrobní technologie mohou tvořit maximálně jednu třetinu z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje musí být na nevýrobní technologie.

  • Příklady výrobní technologie – obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece atd.
  • Příklady nevýrobní technologie – technologie zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd., diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních atd.

Více informací naleznete zde.

 

INOVACE – V. výzva

Celková alokace: 1 mld. Kč
Datum zahájení příjmu žádostí: červen 2018

Datum ukončení příjmu: říjen 2018
Cíl programu: nákup strojů a jiného technologického vybavení pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Vývoj musí být před podáním žádosti ukončen.
Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy
Míra dotace: 45 % malé, 35 % střední, 25 % velké podniky
Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje: nákup strojů, software, projektová dokumentace, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí.
Více informací naleznete zde.

 

ÚSPORY ENERGIE – IV. výzva

Celková alokace: 4 mld. Kč
Datum zahájení příjmu žádostí: červen 2018

Datum ukončení příjmu: prosinec 2018
Cíl programu: realizace opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti.
Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy
Míra dotace: 50 % malé, 40 % střední a 30 % velké podniky
Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 400 mil. Kč

Příklady podporovaných aktivit: snižování energetické náročnosti výrobních procesů; modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; modernizace soustav osvětlení; využití odpadní energie ve výrobních procesech, atd.

Měrné způsobilé výdaje projektu mohou tvořit max. 25 tis. Kč na uspořený 1 GJ.

Příjem žádostí do III. výzvy bude ukončen v dubnu 2018.
Více informací naleznete zde.

 

NEMOVITOSTI – III. výzva

Celková alokace: 1,5 mld. Kč
Datum zahájení příjmu žádostí: 3. kvartál roku 2018
Cíl programu: podpora na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.
Velikost žadatele: malé a střední firmy
Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední podniky
Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje: úprava pozemků, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov, služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost.

V případě doložení stavebního povolení k datu podání žádosti o dotaci bude projekt bodově zvýhodněn.
Více informací naleznete zde.

 

APLIKACE – VI. výzva

Celková alokace: 1 mld. Kč
Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018
Cíl programu: podpora VaV zaměřujícího se na vývoj nových materiálů, technologií a služeb.
Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy, výzkumné organizace
Míra dotace: průmyslový výzkum – 70 % malé, 60 % střední a 50 % velké podniky, experimentální vývoj
– 45 % malé, 35 % střední a 25 % velké podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Pro určení míry dotace je nutné stanovit podíl mezi průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem.

Způsobilé výdaje: osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Více informací naleznete zde.

 

POTENCIÁL– V. výzva

Celková alokace: 1,5 mld. Kč
Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018
Cíl programu: podpora zavádění a zvyšování výzkumných a vývojových kapacit společností a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje.
Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy
Míra dotace: 50 %

Výše dotace: 2 mil. Kč – 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje: nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení, pořízení patentů, licencí, know-how,
programového vybavení, software atd.
Více informací naleznete zde.

 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – IV. výzva

Celková alokace: 300 mil. Kč
Datum zahájení příjmu žádostí: 3. kvartál roku 2018
Cíl programu: podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.
Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Míra dotace: bude upřesněno ve Výzvě

Výše dotace: bude upřesněno ve Výzvě
Způsobilé výdaje: pořízení elektromobilu, zavádění inovativních technologií k získávání druhotných
surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů,
pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.

Více informací naleznete zde.

 

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY– IV. výzva

Celková alokace: 2 mld. Kč
Datum zahájení příjmu žádostí: 2. kvartál roku 2018
Cíl programu: podpora projektů, které zvýší nabídku nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb,
moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace.
Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy
Míra dotace: 45 % malý, 35 % střední a 25 % velký podnik

Výše dotace: 1 mil. Kč – 120 mil. Kč
Způsobilé výdaje: osobní náklady, nájemné, služby expertů, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem.
Více informací naleznete zde.

 

Při zajišťování komplexních poradenských služeb Vám garantujeme spolupráci s prvotřídními odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti v daném odvětví. Za několik let fungování naší společnosti jsme úspěšně zpracovali projekty s plánovanou investicí za více jak 2,1 mld. Kč. Mezi naše reference se řadí např. spolupráce se společností ŽĎAS a.s. a desítkami jiných firem z oblasti strojírenství.

 

Seznam našich referencí naleznete zde.

 

Těšíme se na spolupráci.

 

S úctou,

 

Ing. Pavlína Torhanová
jednatelka společnosti

 

logo 201 consulting


201 consulting s.r.o.

Beranových 130, 199 05 Praha
M: +420 602 751 392
E: Pavlina.Torhanova@201.cz
www.201consulting.cz