logo 201 consulting logo

Hlavní změny podmínek pro 3. kolo příjmu žádostí

Pro 3. kolo PRV vydalo MZe hlavní změny pravidel pro poskytnutí dotace.

Novinky společné pro všechny operace:

 • Odpovídající povolení stavebního úřadu musí být platné již ke dni podání Žádosti o dotaci (netýká se operace 16.1.1 a 16.2.2)
 • Byly zkráceny administrativní lhůty – schvalování projektů by mělo být dokončeno do 7 měsíců od ukončení příjmu žádostí oproti téměř 11 měsícům v 1. kole příjmu žádostí
 • S tím souvisí zkrácení lhůt pro předložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení - nyní žadatel přílohy předkládá nejpozději do 70 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 9. 1. 2017)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • Zařazení běžných strojů (traktorů apod.) do podpory v projektech do 1 mil. Kč a max. 150ha (záměry a) a b))
 • Zařazení strojů pro precizní zemědělství, strojů s půdoochrannou funkcí a strojů přispívajících ke snížení emisí NH3
 • Rozšíření podpory na Obecné náklady pro projekty v záměrech a) a b) o náklady na zpracování žádosti o dotaci a na stavební dokumentaci
 • Nové preferenční kritérium pro zvýhodnění menších projektů v obálce nad 5 milionů Kč (do 10mil. – 4 body, do 20 mil. Kč – 2 body a do 30 mil. Kč – 1 bod)
 • Zařazení preferenčního kritéria na podporu členství v Organizaci producentů i v rámci živočišné výroby
 • Možnost navýšení míry dotace o 10% pro mladé začínající zemědělce s historií méně než 5 let (všechny velikosti podniků) – dříve jen podpora mladých začínajících zemědělců s historií do 24 měsíců a s omezením velikosti podniku

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • Navýšení minimálního podílu z příjmů ze zemědělské prvovýroby v záměru a), kde žadatelem/příjemcem dotace je zemědělský podnikatel z 30 % na 45 %
 • Zrušení marketingu v rámci způsobilých výdajů
 • Zavedení maximálních limitních částek u některých způsobilých výdajů,
 • Doplnění nového preferenčního kritéria u záměru b), kde žadatelem/příjemcem dotace je výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu „Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let“
 • Odstranění preferenčního kritéria „Předmětem projektu je výroba mouky a/nebo škrobu z bezlepkových obilovin, sóji a/nebo amarantu“
 • rozšíření preferenčního kritéria „Předmětem projektu je zpracování“ o komoditu „krmivo“
 • Doplnění možnosti udělení bodů za získání ocenění v soutěži Česká biopotravina

4.3.2 Lesnická infrastruktura

 • Žadatel může podat v rámci operace více Žádostí o dotaci, a to v případě, že každý projekt realizuje v jiném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu
 • V rámci jedné podané Žádosti o dotaci může žadatel realizovat v rámci jednoho lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu pouze jeden způsobilý úsek lesní cesty
 • Projektová dokumentace musí nově odpovídat požadavkům ČSN 73 6108 platné v době zpracování projektové dokumentace a jejího schválení (ověření stavebním úřadem pokud projekt nebo jeho část podléhá řízení stavebního úřadu) a vyhlášky Ministerstva  zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
 • Při realizaci projektu musí být dotčené propustky pod lesní cestou opatřeny protierozním opevněním svého spadiště

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • Mezi způsobilé výdaje byly zařazeny i stavební náklady pro lesní školkařskou činnost, stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest a mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
 • Zařazení nového preferenčního kritéria „Žadatel je mladý lesník do 40 let.“

16.2.2 Podpora  vývoje  nových  produktů,  postupů  a  technologií  při  zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Obdobně jako u operace 4.2.1:

 • Rozšíření preferenčního kritéria „Předmětem projektu je zpracování“ o komoditu „krmivo“
 • Doplnění možnosti udělení bodů za získání ocenění v soutěži Česká biopotravina