logo 201 consulting logo

Nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí

V Operačním programu Životní prostředí byly otevřeny tři nové výzvy. Podpora je plánována v prioritní ose 1 zabývající se čistotou vody. Žádosti ve zmíněných výzvách budou přijímány od 17. 10. 2016 do 19. 1. 2017.

První výzva číslo 38 je určena na podporu projektů zaměřené na snížení množství znečištění povrchových vod i podzemních vod z komunálních zdrojů. Podporovány budou dodávky a instalace technologií na dodatečné odstraňování fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod plnících limity platného povolení k vypouštění odpadních vod a také realizace záchytných nádrží na jednotné kanalizaci. Výše podpory je až 85 % celkových způsobilých nákladů.

Další výzva je na podporu výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod a kanalizací. Výstavba kanalizace je podpořitelná za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci. Podpora může opět dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů.

Poslední třetí výzva se soustředí na podporu zajištění dodávek pitné vody. Podporovanými aktivitami jsou výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody a výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. I zde jsou způsobilé výdaje hrazeny do 85 %.