logo 201 consulting logo

Podpora vytvoření nebo obnovy koryt vodních toků či na vodním toku přirozených korytotvorných procesů

| OPŽP | Výzva č. 13 je zaměřena na posilování přirozených funkcí krajiny prostřednictvím opatření na revitalizace a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, které vyplývají z plánů povodí.

Podpora je určena pro projekty, které vytvoří nebo obnoví přírodě blízká koryta vodních toků nebo podpoří na vodním toku přirozené korytotvorné procesy. Není možné podpořit obnovu malých vodních nádrží, samostatnou obnovu tůní či mrtvých ramen. Výzva je dvoukolová, žádosti o podporu v 1. kole hodnocení zpracované ve stupni investiční záměr lze podávat do 31. prosince 2016.