logo 201 consulting logo

POTENCIÁL – VII. Výzva

Prodloužení příjmu žádostí až do 7.12.2020 - Výzva VII. programu POTENCIÁL.

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále pak prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 9. 2020 do 7. 12. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení, nehmotného majetku, novostaveb a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
  • dlouhodobý hmotný majetek
  • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace)
  • dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splňuje podmínky dané výzvou

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podniky všech velikostí
  • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč
  • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
  • alokace výzvy 1,1 mld. Kč

Více informací o programu naleznete zde. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Text Výzvy programu naleznete zde.