logo 201 consulting logo

Potenciál – Výzva III: Velké podniky překročily svou alokaci

V aktuální Výzvě III. programu Potenciál byly již během prvního dne příjmu Žádostí o podporu velkými podniky podány projekty s celkovou požadovanou dotací 531 023 412 korun, což je dvojnásobek alokace určené pro velké podniky v této Výzvě. Dle textu Výzvy je možné podporu pro velké podniky poskytnout maximálně do výše 10 % alokace na tuto Výzvu, což odpovídá částce 250 000 000 korun.

Výzva III programu Potenciál je výzva s kolovým sběrem žádostí. Všechny přijaté Žádosti o podporu tak budou vyhodnoceny k jednomu okamžiku a dotace poskytnuty na základě stanoveného pořadí dle dosažených bodů. Projekty jsou v kolové výzvě porovnávány mezi sebou. Podporu obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace.

Další informace o programu Potenciál naleznete zde.