logo 201 consulting logo

TECHNOLOGIE pro začínající podniky - XI. výzva

Cílem je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení v rámci podporovaných ekonomických činností shodných s VIII. výzvou.

Výše dotace bude možné poskytnout v rozmezí od 450 tis. do 1,5 mil. Kč s 45 % mírou podpory.

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Alokace na tuto výzvu je nastavená na 250 mil. Kč.

Více informací naleznete zde.