logo 201 consulting logo

Aplikace

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 28. 5. 2021

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 15. 6. 2021

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 7. 2021

Podporované aktivity

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. Max. 15 % položky Mzdy a pojistné.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru (pouze monitorovací):

 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi
 • Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami

Povinné k naplnění (závazné):

 • Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo). 

Příjemce/partner je povinen vykonávat podnikatelskou aktivitu/činnost po dobu 3 let od přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: Projekt finančně ukončen ze strany ŘO, a to bez ohledu na velikost podniku či výzkumné organizace.

Pro projekty realizované v rámci konsorcia je celkový počet členů omezen na 5 a minimální délka etapy je stanovena na 8 měsíců, přičemž je omezen i jejich maximální počet na 5. Upozorňujeme žadatele na zavedení nových limitů u mzdových výdajů, dále pak na nový závazný vzor podnikatelského záměru a rozpočtu.

Každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně tři projekty.

Hlavním žadatelem/příjemcem projektu musí být člen konsorcia s nejvyšším podílem způsobilých výdajů na celkovém rozpočtu projektu (celkových způsobilých výdajích).

Podpora bude soustředěna do rozvojových území s významným růstovým potenciálem. Doplňkově budou podporovány taktéž stabilizované a periferních oblasti.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty – malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (250 a více zaměstnanců).
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek, vlastníka majetku a příjemce dotace. Příjemce dotace s ostatními členy konsorcia uzavírá smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy vyplývající ze společného užívání majetku, společného financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace.

Definice žadatele

Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, aj.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 50 mil. Kč bez účinné spolupráce a 100 mil. Kč s účinnou spoluprací.

Alokace výzvy činí 2,5 mld. Kč. 

Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků a podle zaměření projektu:

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 %
Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 %

nebo, případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia:

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Průmyslový výzkum 80 % 75 % 65 %
Experimentální vývoj 60 % 50 % 40 %

nebo, případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia:

  Podpora nezakládající veřejnou podporu
Kategorie činnosti Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Průmyslový výzkum 85 %
Experimentální vývoj 85 %

 

Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce:

Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.