logo 201 consulting logo

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Datum vyhlášení výzvy: 27. 9. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí: 25. 10. 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 3. 2018

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. 

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

 • osobní asistence
 • podpora samostatného bydlení
 • pečovatelská služba
 • odlehčovací služba
 • raná péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • tísňová péče
 • denní stacionář
 • sociálně terapeutická dílna
 • sociální rehabilitace
 • centrum denních služeb
 • služba následné péče
 • sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením
 • chráněné bydlení
 • týdenní stacionář
 • domov pro osoby se zdravotním postižením
 • domov se zvláštním režimem.

DEFINICE ŽADATELE

 • Nestátní neziskové organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Kraje a organizace zakládané či zřizované kraji
 • Obce a organizace zakládaní či zřizované obcemi 
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Církve, církevní organizace.

ÚZEMÍ

Celá ČR mimo hlavního města Prahy. 

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – 85 %.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 500 tis. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 90 mil. Kč.