logo 201 consulting logo

Energetické úspory v bytových domech III

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Datum vyhlášení: 1/2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2/2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6/2021

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění 
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody 
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny 

DEFINICE ŽADATELE

  • Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících
  • Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena

ÚZEMÍ

Celá ČR bez hlavního města Prahy.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory  - bude upřesněno ve Výzvě.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů – bude upřesněno ve Výzvě.