logo 201 consulting logo

Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na posílení vodního hospodářství a předcházení riziku povodní. Dále osa podporuje udržitelné využívání kulturního a přírodního dědictví a zdrojů. Posílení společných a integrovaných přístupů k ochraně a řízení přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů. Dále podporuje restaurování a zřizování ekologických koridorů (bio-koridorů k posílení statutu ekosystémů).

Podporované aktivity

 • Zvyšování povědomí o nejadekvátnějších technikách zacházení s vodou
 • Zlepšení integrovaných politik pro redukci znečištění vstupujícího do Dunaje 
 • Podpora efektivního sdílení informací o riziku povodní k ochraně lidského života a majetku při zlepšování vodního ekosystému
 • Zajištění udržitelného zachovávání kulturního a přírodního dědictví vytvářením sítí muzeí, návštěvnických center aj.
 • Podpora společných strategií na ochranu přírodních zdrojů
 • Podpora turismu, eko-turismu a transportu environmentálních řešení
 • Podpora snižování spotřeby energie a snižování emisí skrze podporu obnovitelných zdrojů energie
 • Podpora ochrany ohrožených druhů a kontrola invaze cizích druhů do oblastí 
 • Zvyšování vzdělanosti v oblasti environmentalistiky 
 • Podpora strategických rámců a vývoje konkrétních řešení na udržení a zlepšení sítí zelených infrastruktur – biokoridorů nadnárodních významů, zlepšování propojení se sítí Natura 2000
 • Podpora krizového managementu – vzdělávání, kooperace, společné přípravy

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou lokální, regionální a národní veřejné subjekty, mezinárodní organizace a soukromé subjekty.