logo 201 consulting logo

Espon 2020

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

ESPON (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) je výzkumný program, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.

Programovým území je 28 států Evropské unie a čtyři partnerské státy – Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Řídícím orgánem je lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury.

Vhodní žadatelé: veřejné, veřejnoprávní i soukromé instituce. 

Celková alokace programu je 45 mil. EUR. Výše dotace je 100 % způsobilých výdajů. 

Tematické cíle programu jsou následující:

 • Výzkum a inovace
 • Informační a komunikační technologie
 • Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Posun k nízkouhlíkové ekonomice
 • Adaptace na klimatické změny a krizový management
 • Ochrana životního prostředí a efektivní využívání zdrojů
 • Udržitelná doprava a odstraňování úzkých míst v klíčových síťových infrastrukturách
 • Zaměstnávání a podpora pracovní mobility
 • Sociální inkluze a boj s chudobou
 • Vzdělávání, dovednosti a celoživotní vzdělávání
 • Budování institucionálních kapacit a efektivní veřejná správa

Program má pouze jednu prioritní osu:
Územně analytické podklady, přenos, pozorování, nástroje a informovanost 

Specifický cíl 1: Průběžná produkce evropských územně analytických podkladů

Specifický cíl 2: Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů

Specifický cíl 3: Kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzu

Specifický cíl 4: Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů