logo 201 consulting logo

FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů, jejichž cílem bude instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 13. 12. 2019

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 13. 1. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 8. 2020

Podporované aktivity

  • Instalace fotovoltaických systémů
  • Instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie

Způsobilé výdaje

  • dlouhodobý hmotný majetek,
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).

Specifika a omezení

Projekt může být realizován ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 2 MWp. Systém musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

V případě, že objekt (např. Car porty) není evidován v katastru nemovitostí z důvodu, že nepodléhá evidenci, musí tento stav vycházet z platné legislativy. Žadatel v tomto případě doloží zdůvodnění s odkazem na relevantní právní předpis, který stanovuje, že takový objekt se nezapisuje do katastru nemovitostí.

V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE.

Pořizované zařízení musí být ze 100 % využíváno žadatelem.

Měrné způsobilé výdaje projektu mohou tvořit max. 35 tis. Kč na 1 kWp (finální výši investice určí dle výpočtů energetický auditor).

Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než 30 % množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.

Součástí žádosti o dotaci je tzv. ENERGETICKÝ POSUDEK, jehož zpracování by mělo proběhnout v souladu s výběrovými kritérii programu.

V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže poměrnou dobu ročního využití instalovaného výkonu alespoň ve výši 860 hodin/rok.

V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt podat max. 20 žádostí o podporu.

Nově jsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Žadatel nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou, tzn. že, v případě, kdy žadatel bude dodávat elektrickou energie, nesmí ji dodávat za cenu nižší, než je cena v místě a čase obvyklá.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 250 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, Ubytování, stravování a pohostinství, aj.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 50 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

80 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 70 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 60 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky. Investiční náklady z FV systému včetně i bez kombinace s akumulací energie budou ponížené o 8862,63,- Kč za každou vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu (ztráty) FV systému.

Alokace výzvy činí 0,5 mld. Kč. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 80 % alokace na tuto výzvu.