logo 201 consulting logo

ICT a sdílené služby

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora digitální transformace firem a projektů, které zvýší nabídku nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak bude podporováno lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu a v neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 28. 5. 2021

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 2. 8. 2021

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 10. 9. 2021

Podporované aktivity

  • Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).
  • Tvorba nových sofistikovaných IS/ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví nebo přístupu k zaměstnání (vývoj software) nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

Způsobilé výdaje

Tvorba nových IS/ICT řešení

  • SW, HW a ostatní stroje a zařízení s ICT přímo související, využití ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů.

  • Osobní náklady, nájemné, služby expertů

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Zřizování a provoz center sdílených služeb - minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč.

Podpora bude soustředěna především do rozvojových území, dále pak do stabilizovaných a periferních území.

V případě velkých podniků budou podporovány projekty, jejichž realizace v konečném důsledku povede ke snižování nákladů malých a středních podniků.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).

Nepodporované odvětví

Zřizování a provoz center sdílených služeb - zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03), o uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1), o odvětví oceli, o průmysl výroby syntetických vláken, o stavba lodí (CZ-NACE C 30.11), o doprava a související infrastruktura o výroba a distribuce energie, o energetická infrastruktura.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 150 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

45 % ze způsobilých výdajů pro malé a 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

Alokace výzvy: 300 mil. Kč.