logo

Informační akce

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci programu bude podpora zaměřena na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, která lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 3. 4. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 23. 4. 2018

Způsobilé výdaje

 • Mzda (např. mzda lektorů, mzdové náklady vzdělávacího subjektu v přímé souvislosti s realizací informační akce).
 • Cestovní výdaje.
 • Výukové materiály a pomůcky.
 • Občerstvení účastníků.
 • Propagace informační akce.
 • Nákup služeb pro zajištění informační akce.
 • Nákup kancelářských potřeb.
 • Technické zabezpečení (např. pronájem sálu či učebny, pronájem informační techniky a technologií).
 • Výdaje spojené s pořádáním informační akce, resp. exkurze.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na celém území ČR.

V případě, že je konečným beneficientem podpory nezemědělský, nepotravinářský nebo nelesní MSP, lze projekt realizovat na území ČR vyjma měst Praha, Brno, Liberec, Ostrava, Plzeň.

Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.

Minimální počet účastníků jedné informační akce je 15.

Informační akce nesmí obsahovat odkazy na konkrétní produkty nebo producenty nebo propagovat konkrétní výrobky.

DEFINICE ŽADATELE

 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akci.
 • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec a jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.
 • Subjekt musí být akreditovaný k pořádání informačních akcí Ministerstvem zemědělství.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 50 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 1 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 85 % způsobilých výdajů.