logo 201 consulting logo

Infrastruktura pro vzdělávání (ITI)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení: 22. 12. 2016

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 1. 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy, pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 

 • Stavby a stavební práce;
 • Rekonstrukce a stavební úpravy;
 • Nákup pozemků a staveb;
 • Pořízení vybavení budov a učeben;
 • Pořízení kompenzačních pomůcek;
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

DEFINICE ŽADATELE

Společné pro všechny aktivity

 • Kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve 
 • církevní organizace 
 • organizační složky státu 
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Aktivita Infrastruktura základních škol 

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

 • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy.

ÚZEMÍ

Území vymezené ve strategiích ITI – Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-pardubické aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Mimo území hl. m. Prahy.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – 85 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.