logo 201 consulting logo

INOVACE

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora nákupu strojů a jiného technologického vybavení určeného pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu.

Vývoj inovace musí být před podáním Žádosti o podporu ukončen. Žadatel je povinen předložit funkční prototyp, který vytvořil na základě vlastní vývojové činnosti, či ve spolupráci s partnerem.

Žadatel musí být schopen popsat, v čem spočívá inovace a zdali se jedná o inovaci alespoň na úrovni trhu ČR. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů dle Valenty. 

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 1. 9. 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 15. 10. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 1. 2021

Podporované aktivity

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vědeckých aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastní vědy a výzkumu, výsledky vědy a výzkumu vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek – rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – know-how, licence, patenty, certifikace firmy, nákup software a sítí.
 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti.
 • Marketingová inovace – veškeré výdaje s ní související.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru:

 • Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace.
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy.
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.
 • Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh.
 • Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik.

Povinné k naplnění:

 • Počet zavedených inovací.

Specifika a omezení

Projekt může být realizován ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Žadatel o dotaci je povinen zachovat projekt po dobu nejméně 5 let. V tomto období se předmět dotace nesmí prodat, pronajmout či použít k jiným účelům, než bylo plánováno v projektu.

Žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tzn. jednu aktivní Žádost o podporu). Pro MSP toto omezení není relevantní.

Dokumentace prokazující výsledky VaV, transfer technologie a existenci funkčního prototypu/vzorku je povinnou přílohou podnikatelského záměru. Je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování.

Výběrové řízení na dodavatele musí být realizováno podle pravidel OP PIK. Kupní smlouva s vítězným dodavatelem může být podepsaná nejdříve po podání Žádosti o podporu.

Vzhledem k současnému stavu v oblasti hospodaření s vodou tato Výzva bonifikuje zaměření projektu na posílení aktivit podniků v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a možného snížení výkonu ekonomiky.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) pouze za předpokladu, že projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, nebo že hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. 
 • Zemědělští podnikatelé a podnikatelé v potravinářství zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Žadatel musí mít před podáním Žádosti o podporu uveřejněné finanční výkazy za poslední dvě uzavřená účetní období v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k účetní závěrce).
 • Žadatel musí mít před podáním Žádosti o podporu provedený zápis v Evidenci skutečných majitelů.
 • Žadatelem nemůže být společnost s ručením omezeným, kde byl k podílu společníků vydán kmenový list.

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Informační a komunikační činnost, Ostatní činnosti.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 75 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

 • 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky.
 • 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • 25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování.

Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč