logo

Inovace

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora nákupu strojů a jiného technologického vybavení určeného pro zavedení do výroby inovovaného výrobku či inovovaného procesu. Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby

Vývoj inovace musí být před podáním žádosti ukončen. Žadatel musí být schopen popsat, v čem spočívá inovace a zdali se jedná o inovaci alespoň v rámci trhu ČR. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší. Je zapotřebí doložit funkční prototyp/vzorek ať již z vlastních aktivit či ve spolupráci, nebo při transferu technologie.

Dále bude oceněna spolupráce s veřejnými výzkumnými institucemi či vysokými školami v oblasti VaV aktivit.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: květen 2019

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: červen 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: září 2019

Podporované aktivity

Inovační projekty:

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb - produktová inovace.
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb - procesní inovace.
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vědeckých aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji jsou:

 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace
 • povinná publicita

Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení a dlouhodobý nehmotný majetek musí být:

 • zahrnut do majetku příjemce po dobu 5 let od poslední přijaté platby podpory
 • nový
 • odepisovatelným aktivem
 • využíván jen v provozovně, která je příjemcem podpory uvedena jako místo realizace projektu

Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie.

Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.

Dlouhodobý nehmotný majetek musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek. V případě pořízení patentů, licencí a know-how je možné do způsobilých výdajů zahrnout výdaje nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší 6 měsíců.

Více k vymezení Způsobilých výdajů naleznete zde.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru (pouze monitorovací):

 • Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi
 • Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh
 • Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik

Povinné k naplnění (závazné):

 • Počet zavedených inovací

Specifika a omezení

Projekt může být realizován ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Podpora inovačních projektů zaměřených na organizační inovaci a marketingovou inovaci může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených na produktovou inovaci a/nebo procesní inovaci.

Žadatel o dotaci je povinen zachovat projekt po dobu nejméně 5 let. V tomto období se předmět dotace nesmí prodat, pronajmout či použít k jiným účelům než bylo plánováno v projektu.

Výběrové řízení na dodavatele musí být realizováno podle pravidel OP PIK. Kupní smlouva s vítězným dodavatelem může být podepsaná nejdříve po podání Předběžné žádosti.

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či vysokou školou pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, která jsou chráněna právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (250 a více zaměstnanců).
 • Zemědělští podnikatelé a podnikatelé v potravinářství zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
 • Fyzické osoby a další subjeky, organizace a orgány viz text Výzvy.

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Informační a komunikační činnost, Ostatní činnosti.

Výše dotace

Inovační projekty:

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 40 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

45 % ze způsobilých výdajů pro malé, 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování.

Alokace výzvy činí 2,7 mld. Kč.