logo 201 consulting logo

Inovace

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

Podpora je zaměřena na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.

Způsobilé výdaje

  • Rozvíjení v akvakulturních hospodářstvích technických, vědeckých nebo organizačních znalostí, které zejména snižují dopad na životní prostředí, podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře, zlepšují životní podmínky zvířat nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce.
  • Vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem na trh, nových nebo podstatně zdokonalených produktů, nových nebo zdokonalených postupů a nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů.
  • Zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů.

Specifika a omezení

Inovace se provádějí ve spolupráci s veřejnými nebo soukromými vědeckými nebo technickými subjekty, které jsou uznány ČR a které ověřují výsledky těchto operací.

Výsledky operací jsou vhodně zveřejňovány v souladu s článkem 119 Poskytování informací a propagace nařízení č. 508/2014.

Způsobilé výdaje se dokládají účetními a daňovými doklady, pracovními výkazy.

Způsobilé výdaje jsou realizovány bezhotovostní formou prostřednictvím vlastního bankovního účtu. Maximální výše úhrad v hotovosti je 100 tis. Kč/projekt. 

Příjemce musí vést pro projekt oddělené účetnictví (buď samostatný účet, nebo středisko v analytické evidenci).

Definice žadatele

  • Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu, nebo veřejnoprávním subjektům spolupracujícím s partnerem projektu.
  • Partner projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt (univerzita, vysoká škola, výzkumný ústav nebo Akademie věd České republiky) spolupracující na projektu se žadatelem. Partnerovi jsou hrazeny způsobilé výdaje a je povinen plnit veškeré povinnosti, stanovené pravidly.

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % pro mikropodniky, malé a střední podniky, pokud je žadatelem podnik akvakultury, 30 % pro velké podniky, pokud je žadatelem podnik akvakultury, 95 %, pokud je žadatelem veřejnoprávní subjekt.

Minimální výše investice ve výši 50 tis. Kč. 

Maximální výše investice ve výši 5 mil. Kč.