logo

Inovační vouchery

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Časový harmonogram

Plánované datum vyhlášení výzvy: 17. 12. 2018

Plánované datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 2. 1. 2019

Plánované datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 30. 6. 2020

Podporované aktivity

  • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků (poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod.).

Způsobilé výdaje

  • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Specifika a omezení

Projekt může být realizován ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Mezi nepodporované aktivity patří:

  • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
  • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
  • marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty: malý (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:

  • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky;
  • zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 50 tis. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 299,99 tis. Kč.

Procentuální výše podpory činí až 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomik, v ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (tj. nezabývá se problematikou „sucha“).

Alokace výzvy 145 mil. Kč.