logo 201 consulting logo

Inovační vouchery

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 1. 7. 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 15. 7. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 12. 2022

Podporované aktivity

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků (poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod.).

Způsobilé výdaje

 • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací.
 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení.
 • Modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Specifika a omezení

Projekt může být realizován ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 3 projekty.

Mezi nepodporované aktivity patří:

 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty: malý (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:

 • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky;
 • zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).

Výše dotace

Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši
způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč

 • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Alokace výzvy 150 mil. Kč.