logo 201 consulting logo

Integrovaný záchranný systém (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY 

Plánované datum vyhlášení: 17. 2. 2017

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 3. 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém 

  • Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. 

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému 

  • Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

DEFINICE ŽADATELE

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR;
  • Hasičské záchranné sbory krajů;
  • Záchranný útvar HZS ČR;
  • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);
  • Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR;
  • Krajská ředitelství Policie ČR;
  • Kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
  • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

ÚZEMÍ

Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností a zároveň území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Míra podpory celkových způsobilých výdajů – 95 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – není stanovena.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 99 mil. Kč.