logo 201 consulting logo

Investice do dovedností a vzdělávání

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na odbourávání bariér v přeshraničním vzdělávání a zvýšení prostupnosti vzdělávacího systému v dotačním území. Hlavním cílem je odbourání jazykové bariéry v dotačním území. Dalším cílem je přizpůsobení společného pracovního trhu změněným podmínkám např. vzájemné uznávání absolutorií, jazykové znalosti a přístup k regionálnímu trhu práce. 

Podporované aktivity

  • Přeshraniční propojování vzdělávání a vzájemná koordinace vzdělávacích programů a kvalifikačních požadavků (vývoj společné vzdělávací strategie, jazykové vzdělávání, přeshraniční výuka a společné odborné kurzy, resp. studijní programy na vysokých školách; odborné studie a analýzy v oblasti přeshraničního vzdělávání; výměna informací a zkušeností mezi aktéry českého a bavorského vzdělávacího systému)
  • Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství (profesní vzdělávání, výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti vzdělávání a pracovního trhu včetně podniků, které poskytují vzdělání; vzájemné uznávání formálních kvalifikací; studie a analýzy v oblasti vzdělávání a trhu práce)

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou soukromé a veřejné právnické osoby, výzkumné a vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace (vč. církví), které jsou zapojené do vzdělávání, komory a sdružení.