logo

Investice do nezemědělských činností

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Podpořeny budou oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 3. 4. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 23. 4. 2018

Způsobilé výdaje

 • Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny.
 • Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost.
 • Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání).
 • Montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.
 • Náklad základního nábytku a výpočetní techniky v souvislosti s projektem.
 • Nákup nemovitostí.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou měst Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ -NACE).

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

DEFINICE ŽADATELE

 • Velikost subjektu: malý podnik (do 49 zaměstnanců), středník podnik (do 249 zaměstnanců), velký podnik (nad 249 zaměstnanců).
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zároveň je po dobu minimálně dvou let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 200 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 10 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši:

 • 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
 • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.