logo 201 consulting logo

Investice do nezemědělských činností

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Podpořeny budou oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Investiční záměr:

b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského Investiční záměr

c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: Podzimní kolo (předpoklad říjen 2021)

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: bude upřesněno

Konkrétní termíny příjmu žádostí budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí. Harmonogram bude průběžně aktualizován v závislosti na disponibilních finančních prostředcích.

Způsobilé výdaje

 • Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny.
 • Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost.
 • Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání).
 • Montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.
 • Náklad základního nábytku a výpočetní techniky v souvislosti s projektem.
 • Nákup nemovitostí.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou měst Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ -NACE).

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

DEFINICE ŽADATELE

 • Velikost subjektu: malý podnik (do 49 zaměstnanců), středník podnik (do 249 zaměstnanců), velký podnik (nad 249 zaměstnanců).
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zároveň je po dobu minimálně dvou let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

VÝŠE DOTACE

Konkrétní informace budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí. Zde uvádíme přehled z 11. kola programu:

Minimální výše investice ve výši 200 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 10 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši:

 • 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
 • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.