logo 201 consulting logo

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Program je zaměřen na mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin, tzv. oplocenky, zajistí zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Jedná se zpravidla o listnaté dřeviny a jedli, které mají pozitivní vliv na půdu, vodu a stabilitu porostů. Žadatelem nemohou být u této operace státní podniky.

Aktivity programu jsou zaměřeny na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění. Opatření přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin.

Meliorační a zpevňující dřeviny zabraňují postupné degradaci lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu lesních půd, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2019

Způsobilé výdaje

  • Úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy a imisní oblasti A a B stanovené dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993.

Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem zalesnění.

DEFINICE ŽADATELE

  • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 20 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 1 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.