logo 201 consulting logo

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa podporuje investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání odborné přípravy a školení. Budou podporována opatření do předškolního vzdělávání, environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí, zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí, školní projekty v oblasti vzdělávání, přeshraniční odborná příprava a kooperace vysokých škol. 

Podporované aktivity

  • Přeshraniční spolupráce vzdělávacích zařízení na všech úrovních, vytváření sítí včetně s tím spojených infrastrukturních opatření 
  • Vývoj společných nabídek vzdělávání, nové obsahové koncepce, zpracování a využívání výukových materiálů cizích jazyků apod. 
  • Environmentální osvěta – společné školící a vzdělávací akce
  • Projekty s cílem snížení nezaměstnanosti mládeže a zvýšení jejího uplatnění na trhu práce druhé země – profesní odborná příprava, další vzdělávání, transfery znalostí mezi společností a hospodářskou sférou (např. stáže studentů ve vybraných podnicích)
  • Dlouhodobé zajištění kvalifikované pracovní síly, výměna kvalifikovaných pracovníků a rozvoj společné nabídky vzdělávání – společná výuka jazyků, podpora mezikulturního dialogu, jehož cíle je respektování kulturní identity a překlenutí regionálních kultur, výměna informací, zkušeností apod. 

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), hospodářské a profesní svazy.