logo 201 consulting logo

Investice do zemědělských podniků

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, tam kde je obnova zásadní pro další činnost.

Podporovány budou investice do ustájovacích a chovatelských zařízení, skladovacích kapacit na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 14. 7. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 4. 8. 2020

Způsobilé výdaje

 • Stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní).
 • Výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení.
 • Pořízení technologií pro živočišnou výrobu.
 • Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování.
 • Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku.
 • Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu.
 • Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce včetně technologií, i technologií na čištění technologických vod.
 • Pořízení technologie skladování obilovin a olejnin.
 • Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu (v rámci ovocných sadů, chmelnic a školek).
 • Výstavba nosných konstrukcí nově zřizovaných vinic včetně výstavby a rekonstrukce protikroupových systémů a ochranných sítí proti ptactvu ve vinicích.
 • Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií.
 • Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií.
 • Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.
 • Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu maximálně do částky odpovídající 49 % způsobilých výdajů.
 • Investice do výsadby révy vinné (výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí, sadbový materiál, výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů).
 • Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (o min. kapacitě 6 tis. l vč. okapových systémů na svod vody).
 • Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na celém území ČR kromě hlavního města Prahy.

Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč.

Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.

Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.

Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit maximálně 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie.

DEFINICE ŽADATELE

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Mladý začínající zemědělec, který zahájil svou činnost v průběhu pěti let před podáním žádosti o dotaci.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 250 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 75 mil. Kč (u skleníků 50 mil. Kč).

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 50 %.

Tato míra podpory může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě. Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.