logo 201 consulting logo

Investice do zpracování produktů

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

Opatření je zaměřena na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Způsobilé výdaje

  • Investice přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady.
  • Investice zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky.
  • Zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu.
  • Zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností.
  • Zpracování produktů ekologické akvakultury.
  • Investice vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo zdokonaleným řídícím a organizačním systémům.

Specifika a omezení

Způsobilé výdaje se dokládají účetními a daňovými doklady, pracovními výkazy.

Způsobilé výdaje jsou realizovány bezhotovostní formou prostřednictvím vlastního bankovního účtu. Maximální výše úhrad v hotovosti je 100 tis. Kč/projekt. 

Příjemce musí vést pro projekt oddělené účetnictví (buď samostatný účet, nebo středisko v analytické evidenci).

Definice žadatele

  • Mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury. 
  • Fyzické nebo právnické osoby, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 %.

Minimální výše investice ve výši 50 tis. Kč. 

Maximální výše investice ve výši 20 mil. Kč.