logo 201 consulting logo

Investiční pobídky

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. Jedná se o výhody poskytované vládou zahraničním i domácím investorům za účelem získání zahraničních investice do ČR. 

PODPOROVANÉ OBLASTI

Zpracovatelský průmysl: zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu.

Technologická centra: vybudování nebo rozšíření výzkumně-vývojového centra.

Centra strategických služeb: zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software, high-tech opravárenského centra, datového centra, centra zákaznické podpory (call centra). 

DEFINICE ŽADATELE

 • O investiční pobídky může žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba.
 • Příjemcem investičních pobídek však může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.
 • Podnikatelské subjekty: malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců). 

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Zpracovatelský průmysl:

 • Investice do majetku minimálně 50 – 100 mil. Kč, dle regionu umístění investice.
 • Strojní zařízení minimálně 25 – 50 mil. Kč.
 • Uznatelné náklady: majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit 50 % uznatelných nákladů.
 • Vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst.

Strategická investiční akce – tj. investiční pobídka podle zvláštního režimu:

 • Investice do majetku minimálně 500 mil. Kč.
 • Strojní zařízení minimálně 250 mil. Kč.
 • Vytvoření nejméně 500 nových pracovních míst.

Technologická centra:

 • Investice do majetku minimálně 10 mil. Kč
 • Strojní zařízení minimálně 5 mil. Kč.
 • Uznatelné náklady: majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit 50 % uznatelných nákladů nebo dvouleté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech.
 • Vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst.

Strategická investiční akce – tj. investiční pobídka podle zvláštního režimu:

 • Investice do majetku minimálně 200 mil. Kč.
 • Strojní zařízení minimálně 100 mil. Kč.
 • Vytvoření nejméně 100 nových pracovních míst.

Centra strategických služeb:

 • Vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst:
  • Vývoj softwaru: 20,
  • Datová centra: 20,
  • Centra sdílených služeb: 70,
  • Opravárenská centra: 70,
  • Call centra: 500.
 • Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem musí kromě České republiky přesáhnout území nejméně dvou dalších států.
 • Uznatelné náklady - majetek, kde nové strojní zařízení musí tvořit 50 % uznatelných nákladů nebo dvouleté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech.
 • Veřejná podpora u datových center činí pouze 6,25 % uznatelných nákladů.

Projekt může být realizován ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Žadatel o investiční pobídku je povinen zachovat majetek a pracovní místa po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let.

Žadatel smí zahájit investiční akci až po předložení záměru agentuře CzechInvest.

Žadatel má povinnost splnit podmínky do 3 let od udělení Investičních pobídek.

VÝŠE DOTACE

Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let.

Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč.

Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců až do výše 50 % ze školicích nákladů.

Výše veřejné podpory je 25 % z uznatelných nákladů pro velké podniky, v případě středních podniků se zvyšuje o 10 % a v případě malých podniků o 20 %.

Osvobození od daně z nemovitosti na 5 let – pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách.

Hmotná podpora na pořízení majetku – pouze pro strategickou investiční akci z oblasti Zpracovatelského průmyslu a Technologických center.