logo 201 consulting logo

Kulturní dědictví (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY 

Plánované datum vyhlášení: 5. 10. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 10. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Aktivita Památky

 • Obnova památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.
 • Restaurování části památek a mobiliářů 
 • Odstraňování přístupových bariér 
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů Digitalizace památek a mobiliářů 
 • Obnova parků a zahrad u souboru památek 
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí 

Aktivita Muzea

 • Zvýšení ochrany sbírkových fondů 
 • Konzervování-restaurování sbírkových předmětů 
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků 
 • Odstraňování přístupových bariér 
 • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů 
 • Zabezpečení a osvětlení objektů 
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů 
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Aktivita Knihovny 

 • Zvýšení ochrany knihovních fondů
 • Konzervování-restaurování knihovních fondů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů 
 • Zabezpečení a osvětlení objektů 
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů 
 • Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

DEFINICE ŽADATELE

 • Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících
 • Muzea splňující následující podmínky: jsou zřizovaná státem nebo krajem; spravují sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, návštěvnost za poslední 3 roky, překročila 30 tis. Návštěvníků
 • Knihovny zřízené podle paragrafu 3b zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

ÚZEMÍ

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Míra podpory celkových způsobilých výdajů – 95 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – není stanovena.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 99 mil. Kč. (Pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO – 246,565 mil. Kč, pro ostatní projekty – 123,282 mil. Kč)