logo 201 consulting logo

Kvalitní životního prostředí

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví prostřednictvím zlepšení stavu jeho objektů, které nelze dostatečně využívat. Dále je prioritní osa zaměřena na zachování biologické diverzity přírodně významných území (zvýšení ochrany ohrožených druhů). 

Podporované aktivity

 • Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví
 • Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám realizované ve formě doplňkových aktivit
 • Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických chodníků s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit
 • Investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení stavu cest II. a III. třídy
 • Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví
 • Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví
 • Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované ve formě doplňkových aktivit
 • Aktivity na zpracování podkladů a dokumentů pro efektivnější výkon péče o přeshraniční přírodně hodnotné území
 • Realizace společných opatření směřujících k zlepšení stavu druhů a biotopů
 • Budování ekostabilizačních prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury
 • Tvorba a realizace společných přeshraničních plánů řízení přírodně hodnotných území, jejich vybraných částí a okolního území
 • Společné výzkumné činnosti podporující zlepšení přeshraniční péče a ochrany přírodně významných území
 • Monitorování a vyhodnocování stavu a vývoje biotopů a druhů, výměna informací
 • Společné činnosti na prevenci a odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou školy a vzdělávací instituce, zájmová sdružení právnických osob, NNO, stát a jeho složky, ÚZC a jeho složky, okresní a krajské organizace cestovního ruchu.