logo 201 consulting logo

Marketing

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy (posílení schopnosti a marketingové připravenosti, územně i produktově), vstupovat na zahraniční trhy a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 19. 12. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 1. 3. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 5. 2019

Podporované aktivity

 • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích;
 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

Způsobilé výdaje

Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 10 účastí v rámci projektu:

 • Pronájem, zřízení a provoz stánku – grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.

Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem.

Marketingové propagační materiály:

 • Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagujících příjemce podpory a jeho produkty, obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce podpory (název, logo, adresa) a povinné prvky publicity – propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace), inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh, včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků, tisku.
 • Výdaje na marketingové propagační materiály jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této Výzvy.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru (monitorovací):

 • Počet vytvořebných pracovních míst.
 • Výkony.
 • Vývoz podpořených podniků.

Povinné k naplnění (závazné):

 • Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy.

Podpora bude soustředěna primárně do rozvojových, stabilizovaných a periferních území a doplňkově do hospodářsky problémových regionů.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (interní projekty).
 • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (interní projekty).

Podporované odvětví

Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, Informační a komunikační činnost a Ostatní činnosti.

Výše dotace

Podpora max. do výše 50 % celkových způsobilých výdajů.

Minimální výše dotace 200 tis. Kč.

Maximální výše dotace 4 mil. Kč.

Účast na výstavách a veletrzích v zahraničí je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů, max. 500 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí.

Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí.

Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis., max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.

Intenzita podpory účasti MSP na zahraničních veletrzích nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Procentuální výše podpory bude upřesněna v jednotlivých výzvách.

Alokace výzvy 200 mil. Kč.