logo 201 consulting logo

Muzea II

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení: 17. 8. 2017

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 10. 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2018

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Zvýšení ochrany sbírkových fondů 
  • Konzervování-restaurování sbírkových předmětů 
  • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků 
  • Odstraňování přístupových bariér 
  • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů 
  • Zabezpečení a osvětlení objektů 
  • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů 
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

DEFINICE ŽADATELE

Muzea a jejich zřizovatelé - kraje, organizace zřizované/zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Muzea, splňující kumulativně tyto podmínky:

  • muzeum je zřizováno státem nebo krajem;
  • muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, překročila 30 000 návštěvníků.

ÚZEMÍ 

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Míra podpory celkových způsobilých výdajů – 85 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 3 mil. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 123,282 mil. Kč.