logo

Neproduktivní investice v lesích

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Program je zacílen na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu).

Prostřednictvím programu dojde mimo posílení rekreačního potenciálu lesa pro širokou veřejnost a ochrany navštěvovaných porostů i k částečné podpoře pracovních míst na venkově a k tvorbě dalších příjmů. Preferovány budou projekty realizované v lesích s určitou převažující funkcí.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 3. 4. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 23. 4. 2018

Způsobilé výdaje

  • Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků.
  • Opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory.
  • Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků.
  • Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
  • Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.
  • Projektová dokumentace.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na PUPFL na území České republiky s výjimkou ZCHÚ, oblastí Natura 2000 a území hl. města Prahy.

Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů.

DEFINICE ŽADATELE

  • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 100 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 2 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 100 % způsobilých výdajů.