logo

Nízkouhlíkové technologie

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Cílem programu podpory a Výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 30. 11. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 3. 12. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 5. 2019 (pro záměr B) k 30. 9. 2019)

Podporované aktivity

A) Elektromobilita

Zavádění elektromobilů a dobíjecích stanic u podnikatelských subjektů pro vlastní potřebu s pravidelným denním nájezdem. Elektromobilem se v této výzvě rozumí typy vozidel BEV – battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo) a EREV – extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem). Pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel:
- L6e a L7e (čtyřkolky)
- M1 (osobní)
- M2 a M3 do 7,5t (minibus)
- N1 a N2 do 12t (nákladní)
Pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

B) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.

C) Akumulace energie

Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií, včetně instalace akumulátorů). Pořízení kompaktních nabíjecích stanic s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného akumulátoru přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě akumulace energie.

D) Druhotné suroviny

Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.

Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny; na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Způsobilé výdaje

  • Dlouhodobý hmotný majetek – pořízení technologií, dobíjecích stanic, pořízení elektromobilu (v případě ceny převyšující průměrnou cenu automobilů se spalovacím motorem).
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (související s provozem dlouhodobého hmotného majetku).

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy.

V rámci výzvy je možné podat maximálně jednu žádost o podporu za jeden ekonomický subjekt.

Při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

  • TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
  • TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
  • TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí.

V rámci aktivity A) není možné podporovat pořízení ojetých automobilů a dále nebudou podporovány elektromobily vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy.

V rámci aktivity B) budou nabíjecí stanice pro elektromobily sloužit pouze pro vlastní potřebu podnikatelů v rámci svého areálu.

V rámci aktivity C) nemohou být podpořeny technologie zpracovávající komunální odpad, dále technologie pro ocelářský, uhelný průmysl a odvětví syntetických vláken.

Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury, polepka auta (logo EU), účast na tematické konferenci/semináři) v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu.

Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

V případě aktivity Elektromobilita této výzvy není možné podporovat pořízení ojetých automobilů.

V případě pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily je nutné, aby sloužily pouze pro vlastní potřebu podnikatelů v rámci svého areálu nikoliv pro veřejné dobíjení.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců).
  • Žadateli mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Míra podpory

Elektromobilita

75 % ze způsobilých výdajů pro malé, 65 % pro střední a 55 % pro velké podniky.

Bioplyn na biometan

Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory.

Akumulace energie

80 % ze způsobilých výdajů pro malé, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky.

Druhotné suroviny

45 % ze způsobilých výdajů pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.

Výše dotace

Pořízení elektromobilů

Minimální výše dotace 50 tis. Kč.

Maximální výše dotace 10 mil. Kč.

Bioplyn na biometan

Minimální výše dotace 500 tis. Kč.

Maximální výše dotace 35 mil. Kč.

Akumulace energie

Minimální výše dotace 50 tis. Kč.

Maximální výše dotace do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Druhotné suroviny

Minimální výše dotace 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace 100 mil. Kč.

Alokace výzvy A) 200 mil. Kč, B) 100 mil. Kč, C) 100 mil. Kč, D) 500 mil. Kč