logo 201 consulting logo

Obnova lesních porostů po kalamitách

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Program má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu).

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2019

Způsobilé výdaje

  • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci.
  • Příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy).
  • Umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou smrku ztepilého).
  • Ochrana založených porostů(např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na lesních pozemcích celé ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.

Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Standardizované stanovisko Lesní ochranné služby (LOS) potvrzující kalamitní rozsah způsobený abiotickými vlivy nebo biotickými činiteli nejméně na 20 % příslušného lesního potenciálu.

Při obnově nelze využít výjimku odst. 3 § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb., podle které lze v určitých případech u obnovy po nahodilých těžbách snížit minimální podíl MZD.

Při integrované ochraně před škůdci lze použít pouze přípravky na ochranu rostlin z registru povolených přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

DEFINICE ŽADATELE

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 75 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 40 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.