logo 201 consulting logo

Obnovitelné zdroje energie

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora podniků, které zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 26. 7. 2019

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 2. 9. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 30. 7. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 8. 2020 pro záměr g)

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 30. 9. 2020 pro záměr a)

Podporované aktivity

 • a) výstavba větrných elektráren
 • b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel
 • c) instalace solárních termických systémů
 • d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
 • e) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • f) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • g) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – pouze v případě, že je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku.
 • Energetických posudek a projektová dokumentace.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo NUTS II Praha (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW.

Vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu,

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 12 Žádostí o podporu

Podporována nebude výstavba či rekonstrukce geotermálních zdrojů či bioplynových stanic a využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Podporované odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství, Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, Doprava a skladování, Ubytování, stravování a pohostinství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Činnosti v oblasti nemovitostí, Vzdělávání, Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, Zdravotní a sociální péče, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, aj.

Výše dotace

Minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR a v případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity pro jednotlivé aktivity: 

 • a) - VTE, limitně do výše 400 mil. Kč
 • b) - TČ, limitně do výše 30 mil. Kč
 • c) – termické solární systémy, limitně do výše 30 mil. Kč
 • d) - vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 25 mil. Kč
 • e) - KVET z biomasy, limitně do výše 75 mil. Kč
 • f) - výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč
 • g) - MVE, limitně do výše 30 mil. Kč

Míra podpory je odvozena od velikosti podniků:

V případě opatření týkající VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:

80 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 70 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 45 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:

80 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 70 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:  

50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 45 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

Alokace výzvy 640 mil. Kč.