logo

Obnovitelné zdroje energie

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora podniků, které zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 22. 9. 2017

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 22. 9. 2017

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 28. 2. 2018

Podporované aktivity

  • Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe).
  • Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby.
  • Vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií.
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Způsobilé výdaje

  • Dlouhodobý hmotný majetek.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – pouze v případě, že je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku.
  • Energetických posudek.

Způsobilé výdaje projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých výzvách.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů, dále využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie a   instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, aj.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 250 tis. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 100 mil. Kč.

Maximální výše podpory na Energetický posudek činí 350 tis. Kč. Míra podpory je odvozena od velikosti podniků:

V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:

80 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 70 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 60 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 45 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 40 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:

80 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 70 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 60 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:  

50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 45 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 40 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Alokace výzvy 280 mil. Kč.