logo 201 consulting logo

Ochrana životního prostředí

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na udržitelný rozvoj území a na ekologicky a sociálně zodpovědný přístup k přírodním a kulturním zdrojům. Společný kulturní a přírodní prostor má být zachován a zhodnocen. Má být umožněno jeho využívání člověku a zvýšena jeho životní hodnota, a to přeshraničně pomocí koordinovaných aktivit.  

Podporované aktivity

  • Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví (obnova kulturního a přírodního dědictví s bezprostředním přeshraničním významem, podpora nehmotného kulturního dědictví, koncepty pro rozvoj využívání kulturního a přírodního dědictví) 
  • Zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění (přeshraniční opatření v oblasti marketingu, zpřístupnění území s ohledem na udržitelnost, ochranu životního prostředí a ochrany zdrojů, např. tematické trasy a naučné stezky) 
  • Strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny (přeshraniční koncepce rozvoje, péče a managementu chráněných oblastí a citlivých prostorů; propojení stávajících chráněných oblastí, koncepce k zamezení půdní eroze v důsledku povodní)
  • Opatření v oblasti zelené infrastruktury (zlepšení ekosystémových služeb)
  • Projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů (revitalizace, obnova původních stanovišť)

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou soukromé a veřejné právnické osoby, výzkumné a vzdělávací instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace, které jsou činné v oblasti kulturního a přírodního dědictví.