logo 201 consulting logo

Odstraňování škod způsobených povodněmi

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Program má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Program je zacílen na PUPFL na území ČR (mimo Prahu) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2019

Způsobilé výdaje

  • Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích – sanace břehových nátrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází).
  • Odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech.
  • Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost, max. do výše 20 % výdajů.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL, na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu.

Podpora je podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné nezávislé instituce a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila zničení nejméně 20 % příslušného lesního potenciálu.

Žadatel doloží potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně (ne starší než 2 roky).

Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP.

DEFINICE ŽADATELE

  • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
  • Určený odborný správce lesa.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 100 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 5 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.