logo 201 consulting logo

Partnerství znalostního transferu

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 25. 3. 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 1. 4. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 10. 9. 2020

Podporované aktivity

Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (dále Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

  • zlepšení výrobních procesů,
  • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
  • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Způsobilé výdaje

  • MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné.
  • Znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím.
  • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita.

Specifika a omezení

Znalostním transferem se rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech.

Asistent znalostního transferu – absolvent magisterského nebo doktorského studia, který může mít i omezenou pracovní zkušenost (max. do 4 let) a který je zaměstnán partnerskou znalostní organizací na dobu trvání projektu. Asistent pracuje na projektu v provozovně podniku s podporou akademického/výzkumného pracovníka z partnerské znalostní organizace na řešení definovaného problému, ke kterému podniku schází potřebné znalosti. Asistent se pod dohledem akademika přímo podílí na aplikaci znalostí přenášených ze znalostní organizace a jejich adaptaci do prostředí podniku. Asistent spolupracuje se zaměstnanci podniku, získává relevantní znalosti podniku a následně pomáhá zaměstnancům s využitím nově vytvořených znalostí a dovedností. Asistent je podřízen společnému vedení podniku a akademického pracovníka. V rámci 1 projektu je možné zaměstnat 1 Asistenta znalostního transferu. Asistent bude vybrán ve výběrovém řízení na základě společné dohody mezi MSP a znalostní organizaci. Z výběrového řízení bude pořízen zápis.

Znalostní organizace – veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR, veřejné výzkumné instituce. Znalostní organizace je zodpovědná za zaměstnání Asistenta znalostního transferu pro účely projektu a poskytování odborné podpory Asistentovi a podniku při realizaci projektu. Pro účely plnění těchto povinností znalostní organizace uvolní akademického pracovníka v minimálním rozsahu poloviny pracovní doby jednoho pracovního dne týdně.

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Příjemce podpory uzavírá s organizací pro výzkum a šíření znalostí smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace.

Maximální limit způsobilých výdajů do 1 mil. Kč pro hardware a sítě, stroje a zařízení a software a data dále pak limit pro služby expertů ve výši 350 000 Kč.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
  • Výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu).

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti (možné pouze jako vedlejší výstup projektu), aj.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace ve výši 0,5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 5 mil. Kč.

Procentuální výše podpory až 70 %. Podnik dále musí Znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek: 30 % z jejích ZV.

V případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis.

Alokace výzvy: 150 mil. Kč.