logo 201 consulting logo

Podpora agroturistiky

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2019

Způsobilé výdaje

  • Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) malokapacitního ubytovacího zařízení.
  • Nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).
  • Náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3.
  • Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software).
  • Nákup nemovitosti - max. do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na celém území ČR s výjimkou měst Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.

Veškeré výdaje musí být realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení (malokapacitním ubytovacím zařízením se rozumí zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek).

Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova.

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

DEFINICE ŽADATELE

  • Zemědělský podnikatel - tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidovaná v Evidenci zemědělského podnikatele.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 200 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 10 mil. Kč.

  • Procentuální výše podpory 25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.
  • Procentuální výše podpory 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.
  • Procentuální výše podpory 45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky.