logo 201 consulting logo

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na investice zaměřené na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení. Zavádí opatření na koncepční protipovodňovou ochranu, přeshraniční investice do výstroje a vybavení a opatření na zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a školení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží a vztahy s veřejností. 

Podporované aktivity

 • Vývoj systémů pro prevenci havárií 
 • Podpora informovanosti obyvatel i jednotlivých složek integrovaného záchranného systému včetně opatření vedoucí k vytvoření přeshraničních informačních systémů a komunikačních platforem
 • Zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a školení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží, vztahy s veřejností 
 • Společná cvičení v oblasti krizového managementu
 • Odborná příprava a školení, zejména jazykové vzdělávání
 • Podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností
 • Zřizování informačních systémů krizového managementu pro úřady odpovědné za krizové řízení regionů
 • Plánování krizových opatření
 • Společné postupy při řešení krizových situací
 • Koncepce se zaměřením na ochranu před povodňovými událostmi 
 • Vzájemná koordinace mezi zásahovými složkami ve společném pohraničí

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).