logo 201 consulting logo

PODPORA PROCESŮ VE SLUŽBÁCH (PRŮBĚŽNÁ VÝZVA PRO KRAJE)

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: 26. 6. 2015

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

Podporované aktivity

  • Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zařízení ústavní péče pro děti, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, vč. rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami;

  • Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, vč. přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;

  • Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu), vč. tvorby střednědobých plánů rozvoje služeb; Podpora a posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností (tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení);

  • Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (vč. služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování, vč. vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí;

  • Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb a další. 

Definice žadatele

  • Kraje  

území

Celé území ČR mimo hlavní město Praha. 

Výše dotace a investice

Procentuální míra podpory – 85 % EU, 10 % státní rozpočet.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 5 mil. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.