logo 201 consulting logo

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: 30. 6. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018

Podporované aktivity

A. Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik. Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,

II. sociální prospěch - charakteristika principu:

 • zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v části 4. 3 cílové skupiny min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná);
 • účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,
 • důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

III. ekonomický prospěch - charakteristika principu:

 • min. 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
 • nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
 • alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu,

IV. environmentální prospěch - charakteristika principu:

 • zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby,

V. místní prospěch - charakteristika principu:

 • přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,
 • využívání přednostně místních zdrojů,
 • spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

B. Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální sociální podnik. Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl, kterým je řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

II. sociální prospěch - charakteristika principu:

 • zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v části 4. 3 cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná),
 • účast zaměstnanců a členů na směřování podniku
 • důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:

 • min. 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
 • nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
 • alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu.

IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:

 • podnikatelské aktivity podniku, skrze které podnik naplňuje společensky prospěšný cíl, mají environmentální rozměr,
 • zohledňování environmentálních aspektů ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.

V. místní prospěch – charakteristika principu:

 • ekonomická lokalizace = místní výroba pro místní spotřebu, podpora místní ekonomiky,
 • sociální podnik zaměstnává místní obyvatele,
 • spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

Definice žadatele

 • Obchodní korporace (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. atd.)
 • OSVČ
 • NNO
 • Církevní právnické osoby
 • Spolky a nadace

území

Celá ČR mimo hlavního města Prahy. 

Výše dotace a investice

85 % způsobilých výdajů pro všechny žadatele. 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 400 tis. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 6 mil. Kč.