logo 201 consulting logo

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Program je zaměřen na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik.

Preferovány budou zejména projekty: s vysokou mírou inovativnosti, které budou realizovány v určité specifické oblasti ČR, u kterých realizací nedojde k záboru zemědělské půdy, žadatelů, jejichž hlavní činností je zemědělská prvovýroba, které budou zaměřeny na vybrané komodity.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 1. 10. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 15. 10. 2018

Způsobilé výdaje

  • Přímé náklady na konkrétní projekty (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci programu Investice do hmotného majetku).
  • Provozní náklady spolupráce.
  • Nákup nemovitostí max. do částky 10 % způsobilých výdajů.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. prahy může mít společnost sídlo).

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Cílem projektu musí být zemědělská výroba; u živočišné výroby se podpora týká pouze chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní.

Projekt se netýká výroby medu, rybolovu a jeho produktů a dále nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů.

Pokud půjde o projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí, žadatel předloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Inovativnost projektu posoudí odborná komise. Projekt, který obdržel 0 bodů od odborné komise za výběrová kritéria týkající se inovativnosti projektu, nebude podpořen v této operaci.

DEFINICE ŽADATELE

  • Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele.
  • Jednotlivý zemědělský podnikatel, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše investice ve výši 100 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Výdaje na spolupráci musí tvořit:

  • U projektů do 10 mil. Kč výdajů minimálně 15 % a zároveň maximálně 50 % výdajů.
  • U projektů nad 10 mil. Kč do 50 mil. Kč výdajů minimálně 10 % a zároveň maximálně 50 % výdajů.
  • U projektů nad 50 mil. Kč výdajů minimálně 7 % a maximálně 50 % výdajů.