logo 201 consulting logo

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Prioritní osa je zaměřená na posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpory odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu a dále na podnikové investice do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokými školami.

Podporované aktivity

  • Přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum a inovace, které budou společně využívat/sdílet spolupracující instituce pro výzkum a inovace z obou stran hranice 
  • Investice do nových společně využívaných/sdílených výzkumných a inovačních zařízení nebo rozšíření a modernizace technologických zařízení, výzkumných kapacit a laboratoří, které jsou v regionálním/přeshraničním zájmu
  • Podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit využívajících stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice a pomoc při přípravě implementace výsledků
  • Společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přenosy know-how mezi výzkumnými/technologickými institucemi a podniky (včetně nezbytného vybavení pro výzkum a inovace)
  • Systémová opatření napomáhající podnikům (primárně malým a středním podnikům) připojit se k systému inovací a využívat výsledky regionálního systému výzkumu a inovací
  • Propagace aktivit v oblasti vytváření sítí a spolupráce mezi výzkumnými institucemi, vzdělávacími/výzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky

Definice žadatele

Žadateli mohou být veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy, orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace), neziskové organizace, podniky, komory a sdružení.