logo 201 consulting logo

Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa podporuje posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi. Snahou je vytvořit udržitelnou, partnerskou spolupráci, vybudovat a provozovat informační systémy územního plánování, zintenzivnit přeshraniční spolupráce z oblasti územního a regionálního plánování.  

Podporované aktivity

  • Kooperace správních orgánů, odborů a hospodářských a sociálních partnerů, sdružení, svazů a dalších nevládních organizací
  • Zintenzivnění přeshraniční spolupráce institucí z oblasti územního a regionálního plánování
  • Zpracování kartografických podkladů včetně přeshraničních geografických informací 
  • Opatření na vytváření a koordinaci nových a rozšiřování existujících spojení, jako alternativa, resp. doplnění individuální dopravy
  • Prohlubování a rozšiřování policejní spolupráce 
  • Semináře k právu EU a příslušnému vnitrostátnímu právu
  • Zintenzivňování kontaktů, budování informačních sítí a dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti jazykové, právní apod. 

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), hospodářské a profesní svazy.