logo 201 consulting logo

Potenciál: podpora vývoje

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a potažmo rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 27. 5. 2021

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 14. 6. 2021

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 26. 8. 2021

Podporované aktivity

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek).
 • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splní podmínky stanovené Výzvou
 • Náklady na povinnou publicitu projektu.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru:

 • Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace.
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy.
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

Povinné k naplnění:

 • Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků. Jedno výzkumné pracoviště = jedno místo realizace.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Cena nehmotného majetku nesmí přesáhnout cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců.

Pokud je součástí projektu vývoj produktů či produktových řad, musí tyto prototypy podstoupit zkoušky. Pokud budou následně prodány, budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního prototypu za cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady.

Žadatel je povinen vést časovou evidenci využití pořízených technologií.

Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“

Podpora na vybrané provozní náklady je určena pouze pro malé a střední podniky.

Výsledky výzkumu/vývoje musí být zavedeny do výroby žadatele.

Každý žadatel (1 IČ) je ve Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč a pro VP 10 mil. Kč.

Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb pak nejvýše 40 % procent celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení nehmotného majetku mohou být max. 50 % celkových způsobilých investičních výdajů.

Příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) pouze za předpokladu, že projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, nebo že hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. 

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 50 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Alokace výzvy 1,0 mld. Kč.