logo

Potenciál: podpora vývoje

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a potažmo rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 15. 6. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 1. 10. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 15. 1. 2019

Podporované aktivity

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek).
 • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splní podmínky stanovené Výzvou
 • Náklady na povinnou publicitu projektu.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru:

 • Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace.
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy.
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

Povinné k naplnění:

 • Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků. Jedno výzkumné pracoviště = jedno místo realizace.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“

Podpora na vybrané provozní náklady je určena pouze pro malé a střední podniky.

Výsledky výzkumu/vývoje musí být zavedeny do výroby žadatele.

Každý žadatel (1 IČ) je ve Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč a pro VP 10 mil. Kč.

Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb pak nejvýše 40 % procent celkových způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení nehmotného majetku mohou být max. 50 % celkových způsobilých investičních výdajů.

Příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) pouze za předpokladu, že projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, nebo že hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. 

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 30 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Alokace výzvy 1,3 mld. Kč.