logo 201 consulting logo

Přeměna porostů a náhradních dřevin

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Dlouhodobým a extrémním imisním zatížením došlo v exponovaných územích k poškození a následnému rozpadu původních lesních porostů na ploše více než 40 tis. ha. Program umožní všem typům subjektů financování odstranění náhradního nevhodného porostu za účelem obnovy, přípravy ploch před zalesněním a umělé obnovy sadbou přirozenými druhy dřevin.

Program je zacílen na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než 20 tis. ha lesa).

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2019

Způsobilé výdaje

  • Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy.
  • Příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů.
  • Umělá obnova sadbou.
  • Hnojení lesních dřevin při výsadbě.
  • Ochrana založeného porostu.
  • Projektová dokumentace.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. prahy může mít společnost sídlo).

Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů.

Pozemky, na kterých je projekt realizován, se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo B dle vyhlášky o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

Porostní skupina, na které lze realizovat projekt splňuje následující kritéria: zastoupení náhradních dřevin nad 40 % a aktuální věk maximálně 45 let.

DEFINICE ŽADATELE

  • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice je ve výši 100 tis. Kč.

Maximální výše investice je ve výši 40 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 100 % způsobilých výdajů.