logo 201 consulting logo

Produktivní investice do akvakultury

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

Program je zaměřen na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí. Opatření je dále zaměřeno na výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.

Způsobilé výdaje

  • Produktivní investice do akvakultury.
  • Diverzifikace produkce akvakultury a chovaných druhů.
  • Modernizace akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury.
  • Zlepšování a modernizace související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími predátory.
  • Investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané hodnoty těmto produktům.
  • Obnova stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna.
  • Diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.

Specifika a omezení

Podpora se poskytuje v souladu s platnou legislativou, se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků a se směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Podpořené investice musí být v souladu s ekologickými nároky předmětů ochrany a současně nezhorší kvalitu vody a stav lokalit NATURA 2000.

Podpora podle se poskytuje pouze podnikům akvakultury, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.

Podpora na zvýšení produkce nebo modernizaci existujících podniků akvakultury nebo výstavbu nových za předpokladu, že takový rozvoj je v souladu s VNSPA.

Definice žadatele

  • Mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok, nebo s produkcí raných vývojových stádií ryb v realizované fakturační ceně vyšší než 25 000 Kč za rok.
  • Fyzické nebo právnické osoby, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 
  • Rybářské svazy a rybářské spolky.

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % pro mikropodniky, malé a střední podniky, pro velké podniky je podpora poskytnuta ve výši 30 % způsobilých výdajů.

Minimální výše investice ve výši 50 tis. Kč. 

Maximální výše investice ve výši 5 mil. Kč.